Wednesday, January 16
Permalink
fuckyeahmarxismleninism:

Without women, there’s NO revolution!Sin las mujeres no hay revolución!Sẽ không thành cách mạng nếu không có phụ nữ!
Graphic: Socialist Vietnam’s View

fuckyeahmarxismleninism:

Without women, there’s NO revolution!
Sin las mujeres no hay revolución!
Sẽ không thành cách mạng nếu không có phụ nữ!

Graphic: Socialist Vietnam’s View


Reblogged from fuckyeahmarxismleninism